GDPR

Dataskyddspolicy KAABS Recycling AB

Dataskyddspolicyn beskriver för våra kunder och leverantörer hur KAABS samlar in, använder, delar och skyddar våra kunder och leverantörers personuppgifter. KAABS behandlar dina personuppgifter i enlighet med (EU) 2016/679, GDPR/Dataskyddsförordningen. Du kan också besöka tillsynsmyndighetens webbplats där du kan läsa mer om dina rättigheter.

En personuppgift

En personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en individ. Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. GDPR/Dataskyddsförordningen gäller dock inte juridiska personer.

ANSVAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

KAABS Recycling AB, 559325-0557, värnar om våra kunder och leverantörer vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn tagen till din integritet. KAABS är personuppgiftsansvarig för behandlingen och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Datainsamling

För att vi skall kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma behöva att direkt eller indirekt lämna ifrån dig information om dig själv innan och i samband med att en affärsrelation inleds och ett avtal ingås och eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en affärsrelation. Personuppgifter kan även komma att behandlas vid kontakt med leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.

Alla uppgifterna behandlas huvudsakligen av oss för ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

 

PERSONUPPGIFTER som vi BEHANDLAR VI OM DIG?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig är exempelvis:

  • Namn och identifikationsnummer, exempelvis personnummer, organisationsnummer eller nationellt id.
  • Kontaktuppgifter, exempelvis adress, telefonnummer och e-post.
  • Kundnummer.
  • Betalningsuppgifter.
  • Uppgifter om dina inköp.

 

Syftet med insamling av dina personuppgifter

Vi använder dina personliga uppgifter i följande syfte:

  • Fullgöra våra åtaganden och förpliktelser gentemot dig som kund eller leverantör, såsom genomförande av köp, fakturering.
  • Tillhandahålla våra produkter och tjänster och hantera kund/leverantörs förhållandet.
  • Kunna effektuera kundvård och kundservice, ex. besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
  • Genom mail, post och telefon lämna information.
  • Följa tillämplig lagstiftning.

 

LAGLIG GRUND ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER OM DIG?

KAABS baserar behandlingen av personuppgifter på ett antal legala grunder:.

-Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller leverantör, exempelvis för att genomföra bokningar och köp och för att kunna fakturera dig.

-I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. Vi sparar dock endast de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla denna rättsliga förpliktelse.

-Till sist kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Detta samtycke har du rätt att ta tillbaka när som helst i enlighet med gällande lagstiftning.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Dataskyddspolicy och minst i den utsträckning lagen kräver. KAABS kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att bevaka våra rättsliga intressen.

 

Delning av PERSONUPPGIFTER

KAABS kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till  andra samarbetspartners och leverantörer. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som levererar produkter och tjänster på uppdrag av oss, till exempel företag som hanterar teknisk support i vår IT-infrastruktur och företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Vi kan komma att lämna eller överföra dina personuppgifter till oberoende tredje part om yppandet sker i syfte att uppfylla gällande lagstiftning eller bestämmelser, eller till följd av stämning; för att samarbeta med polisen eller annan statlig utredning; för att värna om dina och våra juridiska rättigheter, egendom och säkerhet samt våra anställda och representanter.

Personuppgifter kan även komma att överföras till land utanför EU/EES, om någon av KAABS kunder/leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

KAABS kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till det.

 

Skydd av personuppgifter.

KAABS har infört lämpliga fysiska, tekniska och organisationsmässiga skydd för att hantera och överföra personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder för att sådan information från oavsiktligt eller olaglig förströelse eller oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst och alla andra olagliga former av informationshantering.

 

DINA RÄTTIGHETER till tillgång, rättelse eller radering

-Du har rätt att få tillgång till dina persondata. Du kan begära en kopia av de uppgifter som vi har sparade för att verifiera den information som vi har.

-Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

-Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall där persondata inte är nödvändig för det syfte som den blev insamlad för.

KAABS förlitar sig på att de personliga uppgifter du angett är kompletta, korrekta och aktuella. Informera oss omedelbart om dina personliga uppgifter ändras eller är inkorrekta.

 

ÄNDRINGAR I DATASKYDDSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget godtycke göra ändringar i policyn. Den senaste versionen av vår dataskyddspolicy ska dock alltid finnas tillgänglig på vår hemsida.

 

Denna information är gällande fr.o.m. 2018-05-15.